WARUNKI EGZYSTENCJI

Powstaje pytanie, co należy rozu­mieć przez warunki egzystencji — czy jedynie warunki materialne, czy wszystkie warunki, w jakich jednostka się znajduje? Jeżeli wszystkie, to empirycznie jakie? Czy możliwa jest taka kontrola?We wspólnocie komunistycznej uczestni­czą jednostki, a nie przedstawiciele jakichkol­wiek grup społecznych — jest to jej aspekt strukturalny. Człowiek traktowany jako jed­nostka, a więc jako niepowtarzalny byt, postrze­gany jest przez innych członków wspólnoty w całej swej jednostkowej złożoności nie jest egzemplarzem gatunku, rodzaju, klasy czy grupy, lecz osobą.Na tym polega indywidualizm w Marksow­skiej wizji komunizmu. Pociąga to za sobą szereg skutków dla przywidywanej struktury społecznej. Można ją określić jako amorficzną w porównaniu do struktur społecznych współ­cześnie istniejących.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.