W DOKUMENTACH

W dokumentach prawnych nie klasa, nie grupa ludzi brana była pod opiekę państwa, lecz jed­nostka, i jako jednostka człowiek występował wobec innych ludzi. Pociągało to za sobą prze­świadczenie o indeterminizmie ludzkiej woli, a co za tym idzie, o wolności, jaką zapewniał jednostce ustrój społeczno-gospodarczy oparty na własności prywatnej Przekonanie o inde­terminizmie ludzkiej woli poddał krytyce Marks w Ideologii niemieckiej: „To złudzenie prawni­cze, sprowadzając prawo do czystej woli, pro­wadzi w dalszym rozwoju stosunków własnoś­ciowych z konieczności do tego, że ktoś może posiadać tytuł prawny do jakiejś rzeczy nie posiadając jej w rzeczywistości […]. Tą samą iluzją prawników tłumaczy się również i to, że dla nich i dla każdego kodeksu jest w ogóle rzeczą przypadku, iż jednostki wchodzą ze so­bą w stosunki, np. zawierają umowy; stosunki te uchodzą dla nich za takie, w które można dowolnie wchodzić lub nie wchodzić i których treść zależy całkowicie od indywidualnej wo­li kontrahentów”.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.