Przychody opodatkowane w sposób zryczałtowany

Odrębną grupą przychodów, których nie wykazuje się w zeznaniu, są przychody opodatkowane w sposób zryczałtowany, tj.:

 • przychody opodatkowane w formie ryczałtu ewidencjonowanego,

 • przychody opodatkowane w formie karty podatkowej,

 • przychody opodatkowane na podstawie rozporządzenia Ministra Fińansów z dnia 10 sierpnia 1992 (Dz.U. Nr 63, poz. 318), w tym np. z rękodzieła ludowego i artystycznego,

 • przychody ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych – ryczałt 10%,

 • dochody z remanentu sporządzonego na dzień likwidacji działalności gospodarczej, jeżeli likwidacja ta nastąpiła w okresie do końca listopada– ryczałt 10%,

 • odsetki od pożyczek, obligacji i innych papierów wartościowych (z wyjątkiem zwolnionych od podatku dochodowego) – ryczałt 20%,

 • z wypłaconych w kraju dywidend i innych przychodów z udziałów w zyskach osób prawnych oraz z udziałów w dochodach funduszów powierniczych – ryczałt 20%,

 • wygrane w grach i konkursach (z wyjątkiem zwolnionych od podatku dochodowego) lub nagrody związane ze sprzedażą premiową – ryczałt 10% wygranej nagrody,

 • świadczenia pieniężne wypłacone emerytom i rencistom z tytułu łączącego ich uprzednio z zakładem pracy stosunku zatrudnienia ryczałt- 20%

 • wynagrodzenia za udzielanie pomocy policji, organom kontroli skarbowej, s^aży granicznej, wojskowym służbom informacyjnym i żandarmerii wojskowej lub Urzędowi Ochrony Państwa wypłacone z funduszu operacyjnego – ryczałt 20%,

 • należności nie przekraczające 300 000 zł, wypłacone osobie nie będącej pracownikiem płatnika, z tytułu niektórych rodzajów samodzielnie wykonywanej działalności, w tym na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło – ryczałt 20%.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.