PRAKTYCZNE PROBLEMY

W twórczości Marksa i Engelsa znajdują się też sformułowania, które dotyczą explicite po­szczególnych aspektów równości. W Liście do Augusta Bebla Engels pisze: „«Usunięcie wszel­kiej nierówności społecznej i politycznej* — to również frazes wielce wątpliwy zamiast «zniesienia wszystkich różnic klasowych®. Między poszczególnymi krajami, prowincjami i nawet miejscowościami zawsze będzie istniała pew­na nierówność warunków życia, którą będzie można zredukować do minimum, ale nigdy nie uda się usunąć całkowicie. Mieszkańcy Alp zawsze będą żyli w innych warunkach niż lu­dzie z równin. Wyobrażenie społeczeństwa so­cjalistycznego jako państwa równości — to jednostronne wyobrażenie francuskie, nawiązu­jące do starego hasła «wolności, równości i braterstwa* — wyobrażenie uzasadnione jako określony szczebel rozwoju w swoim czasie i na swoim miejscu, które jednakże, podobnie jak wszystkie jednostronności poprzednich szkół socjalistycznych, należy obecnie przezwyciężyć, gdyż sieje tylko zamęt w głowach i ponieważ znaleziono już bardziej ścisłe sposoby przedsta­wienia rzeczy”. 

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.