OGÓLNE RÓŻNICE

Powyższy fragment zawiera ogólne ujęcie różnicy między burżuazyjnym a marksistow­skim pojmowaniem równości. Pojęcie równości występuje bardzo rzadko jako przedmiot analiz Marksa, i Engelsa, a jeśli skupia ich uwagę, formułowane jest na zasadzie kontradykcji z ówcześnie funkcjonującym burżuazyjnym ro­zumieniem tego słowa. Podkreśla się wtedy je­go związek ze zniesieniem klas i z przeobra­żeniami ekonomicznymi -społeczeństwa. Nie­zwykle trudno jest natomiast wywieść z tych krytyk pozytywną treść pojęcia. Próbując ją określić, sięgnąć należy do — również nielicz­nych — opisów podstawowych założeń filozo­ficznych i społecznych komunizmu.U podstaw Marksowskiej koncepcji społe­czeństwa leży przekonanie o odrębności istoty gatunkowej człowieka.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.