MAKSYMALNY ROZWÓJ SIŁ

Maksymalny rozwój sił wytwórczych pociąga więc za sobą uniwersalizację stosunków ludz­kich. Co to znaczy „uniwersalne stosunki ludzi ze sobą?” Znaczy to, że rozwój sił wytwórczych zapewniając obfitość dóbr wytworzy jednocześ­nie taką zależność jednostek nawzajem od sie­bie, że niemożliwe będzie ich życie bez współ­działania ze sobą. Społeczeństwo komuni­styczne będzie więc społeczeństwem maso­wym. Masowość ta będzie miała pozytywne skutki dla rozwoju osobowości ludzkich, to bowiem, „że rzeczywiste duchowe bogactwo jednostki zależy całkowicie od bogactwa jej realnych stosunków, jest […] rzeczą jasną”. W komunistycznym społeczeństwie masowym dokona się zniesienie narodowych i lokalnych barier między ludźmi, produkcja i twórczość nie będą postrzegane przez pryzmat narodo­wych lub lokalnych uprzedzeń. A więc dokona się jednocześnie zniesienie nierówności wyni­kających z istnienia narodów i podziałów te­rytorialnych.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.