KONIECZNOŚĆ PODZIAŁU

W myśli ricardiańskiej występuje już świado­mość faktu, że rola bogaczy jest zdeterminowa­na jako rola przeciwników społeczeństwa rów­ności. William Thompson, najstarszy z grupy socjalistów ricardiańskich (do której należy oprócz niego Thomas Hodgskin, John Gray i John F. Bray), formułuje zasadę malejącej użyteczności, w myśl której np. ta sama suma pieniędzy dodana do majątku bogacza i czło­wieka biednego, ma zupełnie odmienne znacze­nie, ponieważ jej użyteczność zależy od sumy pieniędzy będących już w posiadaniu danej jednostki. Wyciąga stąd wniosek, że istnieje konieczność podziału masy bogactwa społeczne­go po równo między wszystkich członków społeczeństwa, to bowiem zwiększa globalną użyteczność tego bogactwa. Ponadto przy rów­nomiernym podziale dóbr nawyki konsumpcyj­ne i struktura konsumpcji są na ogół stałe, co jest korzystne z punktu widzenia przebiegu i struktury produkcji, a także struktury po­daży.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.