KAŻDA Z PŁASZCZYZN

Oczywiście w każdej z tych płaszczyzn można doszukać się klasowych aspektów nierówności, jednak cezura dzieląca ludzi na grupy uprzy­wilejowane i upośledzone nie przebiega tylko wzdłuż granic klasowych.Nierówności między miastem a wsią wynikają z warunków bytu — wieś daje jednostce mniej możliwości rozwoju niż miasto, oferuje gorsze niż w mieście warunki życia; faktem jest ekono­miczna i polityczna nierówność miasta i wsi.Fakt ten jest nieunikniony w warunkach kapitalizmu w ogóle, a w szczególności w wa­runkach przechodzenia od kapitalizmu do ko­munizmu.Miasto nie może być równe wsi. Wieś w histo­rycznych warunkach obecnej epoki nie może być równa miastu. Miasto nieuchronnie pro­wadzi za sobą wieś. Wieś nieuchronnie idzie za miastem. Kwestia jedynie polega na tym, ja­ka klasa spośród klas «miejskich» potrafi prowadzić za sobą wieś, podoła temu zadaniu oraz jakie formy przybierze ta kierownicza rola miasta”.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.